محصولات ارتوپدی طب نیک
19 سال سابقه

در راستای رشد و توسعه اقتصاد ملی و در جهت تامین تجهیزات و لوازم پزشکی وارتوپدی مورد نیاز هموطنان و با عنایت به آرمانها و اهداف بلند انسانی و نیز تلاش بیش از پیش در این برهه زمانی که کشور ما با مشکلات اقتصادی خارج از توان تولیدکنندگان کشورمان در نبردی ناجوانمردانه بسرمی برند.

درباره طب نیک

در راستای رشد و توسعه اقتصاد ملی و در جهت تامین تجهیزات و لوازم پزشکی و ارتوپدی مورد نیاز هموطنان و با عنایت به آرمانها و اهداف بلند انسانی و نیز تلاش بیش از پیش در این برهه زمانی که کشور ما با مشکلات اقتصادی خارج از توان  تولیدکنندگان کشورمان در نبردی ناجوانمردانه بسرمی برند.

صنایع پزشکی و داروئی طب نیک موضوع فعالیت خود را در سال 1381 با موضوع تولید ،توزیع و کلیه امور مربوط به تجهیزات و لوازم وابزارپزشکی و ارتوپدی کارخود را آغاز نمود .

چرا طب نیک؟
دسته بندی محصولات
جدیدترین محصولات
در راستای رشد و توسعه اقتصاد ملی و در جهت تامین تجهیزات و لوازم پزشکی و ارتوپدی مورد نیاز هموطنان و با عنایت به آرمانها و اهداف بلند انسانی و نیز تلاش بیش از پیش در این برهه زمانی که کشور ما با مشکلات اقتصادی خارج از توان تولیدکنندگان کشورمان در نبردی ناجوانمردانه بسرمی برند.
پرفروشترین محصولات
در راستای رشد و توسعه اقتصاد ملی و در جهت تامین تجهیزات و لوازم پزشکی و ارتوپدی مورد نیاز هموطنان و با عنایت به آرمانها و اهداف بلند انسانی و نیز تلاش بیش از پیش در این برهه زمانی که کشور ما با مشکلات اقتصادی خارج از توان تولیدکنندگان کشورمان در نبردی ناجوانمردانه بسرمی برند.
تاییدیه ها
مقالات
دسته 3

نوشته شماره یک

بیشتر بخوانید
دسته 3

نوشته شماره پنح

بیشتر بخوانید
دسته 4

نوشته شماره چهار

بیشتر بخوانید
دسته 1

نوشته شماره سه

بیشتر بخوانید
فرم مشاوره رایگان

نیت ما با امید به ذات جلاله حق بهبود وضعیت جسمی و روحی شما بوده
و در این راه از هیچ تلاشی فروگزار نمی شویم.